1. Ποιοι Είμαστε

Η παρούσα πλατφόρμα ανήκει και τηρείται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία μας, «ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Athens International Children’s Film Festival – ATHICFF), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Ελλάδα, επί της Πλατείας Καρύτση 5, ο δε αριθμός ΓΕΜΗ της εταιρίας μας έχει ως εξής: 150095801000.

H εταιρία μας («ATHICFF» ή/και «Εταιρία») ιδρύθηκε για να υποστηρίξει και προωθήσει την παγκόσμια δημιουργική κινηματογραφική παραγωγή για παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους.

Από το έτος 2018 διοργανώνει το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Αθηνών («Φεστιβάλ») με ταινίες μικρού ή/μεγάλου μήκους για παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω (εφεξής οι «Ταινίες»).

2. Αποδοχή Όρων

Κατά την είσοδο στην Πλατφόρμα μας, www.watch.athicff.com (η «Πλατφόρμα»), και την παρακολούθηση ταινιών μέσω της μεθόδου συνεχούς ροής (streaming), αποδέχεσθε ανεπιφύλακτα και δεσμεύεσθε απόλυτα από τους παρόντες όρους χρήσης («Όροι»), οι οποίοι αποτελούν νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ υμών και του ATHICFF, καθώς και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας.

3. Xρήση της Πλατφόρμας /Streaming Ταινιών/Δημιουργία Λογαριασμού

Μέσω της Πλατφόρμας έχετε, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε τις Ταινίες του Φεστιβάλ μέσω μεθόδου συνεχούς ροής (streaming) και εντελώς δωρεάν, σύμφωνα πάντα με τους Όρους.

Η ως άνω δυνατότητα σας δίδεται μόνο μέσω πρόσβασης από Ελλάδα ή Κύπρο.

Για την παρακολούθηση των Ταινιών απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού. Παρακαλούμε διαβάστε σχετικώς την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας μας, στην οποία υπόκειται η δημιουργία του λογαριασμού σας και η χρήση της Πλατφόρμας μας. Σας καλούμε να και σας επισημαίνουμε:

Για τη δημιουργία λογαριασμού και ακολούθως απόκτησης δυνατότητας παρακολούθησης των Ταινιών πρέπει να είστε άνω των 18 ετών και να βρίσκεστε σε μια περιοχή όπου οι Ταινίες είναι διαθέσιμες για παρακολούθηση κατά τα ως άνω. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε ή να επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα μας προς παρακολούθηση Ταινιών εκτός αυτής της περιοχής. Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τεχνολογίες γεω-φιλτραρίσματος/γεωγραφικού αποκλεισμού για να επαληθεύσουμε τη συμμόρφωσή σας και να αποτρέψουμε την πρόσβαση εκτός αυτής της περιοχής. Είστε υπεύθυνοι για την ενημέρωση και συμμόρφωση με αυτούς τους όρους όλων των ατόμων που έχουν πρόσβαση στην Πλατφόρμα μας μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων και χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας για την παρακολούθηση των Ταινιών, το δε ATHICFF ουδεμία σχετική ευθύνη φέρει. Συνιστάται ιδιαίτερα η πρόσβαση σε Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας.

4. Βασικοί Όροι Παρακολούθησης Ταινιών/Περιορισμοί

Δύνασθε να παρακολουθήσετε τις Ταινίες αυστηρώς και αποκλειστικώς μέσω της μεθόδου συνεχούς ροής και για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται οιαδήποτε άλλη χρήση των Ταινιών και του εν γένει περιεχομένου της Πλατφόρμας πέρα από αυτόν που προβλέπεται στο παρόν. (ενδεικτικά οιουδήποτε είδους αναπαραγωγή, μεταμόρφωση, αντιγραφή, διάθεσή, παραμόρφωση, κ.λπ.).

Κάθε Ταινία συνοδεύεται από προσδιορισμό ηλικιακής καταλληλότητας και, ακολούθως, η παρακολούθηση αυτών από άτομα μικρότερης ηλικίας από αυτήν για την οποία προορίζονται απαγορεύεται αυστηρά. Αποκλειστικά αρμόδιοι για την τήρηση του παρόντος όρου είναι οι νόμιμοι κηδεμόνες κάθε ατόμου κάτω των 18 ετών, η δε Εταιρία μας ουδεμία σχετική ευθύνη φέρει.

Περαιτέρω, ενδέχεται προσωπικά να θεωρήσετε ότι κάποιο περιεχόμενο Ταινίας είναι μη αποδεκτό για οιοδήποτε λόγο. Επισημαίνεται σχετικώς ότι η παρακολούθηση της Ταινίας από εσάς ή/και τα ανήλικα τέκνα σας σε κάθε περίπτωση πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη, η δε Εταιρία δεν φέρει καμία σχετική ευθύνη.

5. Λειτουργία & Περιεχόμενο Πλατφόρμας

Η Εταιρία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή άριστων υπηρεσιών σε εσάς και μία απρόσκοπτη παρακολούθηση των Ταινιών. Η Πλατφόρμα, ωστόσο, δύναται να διακοπεί ή/και να μη λειτουργεί άριστα για λόγους που δεν οφείλονται και δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρίας μας, οπότε και η Εταιρία μας δεν δύναται να πράξει ο,τιδήποτε.

Επιπλέον, η Εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αναστείλει ή/και να διακόψει τη λειτουργία της Πλατφόρμας ή/και το περιεχόμενο αυτής ανά πάσα στιγμή με ή χωρίς ειδοποίηση σε εσάς. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν μη διαθεσιμότητα της Πλατφόρμας ιδίως εάν έχετε παραβεί οποιονδήποτε από τους Όρους κατά τα αμέσως κατωτέρω.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης Όρου/Όρων η Εταιρία μας δικαιούται, επιπλέον, να προβεί μονομερώς και άνευ προηγούμενης προειδοποίησης σε λήξη της μεταξύ μας και βάσει των Όρων συμφωνίας δια της διαγραφής/διακοπής του λογαριασμού σας ή/και αποκλεισμό σας από την είσοδο στην Πλατφόρμα και χρήση αυτής.

6. Ιστοσελίδες Τρίτων

Στην Πλατφόρμα μας ενδέχεται να γίνεται παράθεση συνδέσμων (links) σε ιστοσελίδες τρίτων. Η Εταιρία μας δεν γνωρίζει, δεν ελέγχει και, ακολούθως, ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών.

7. Δικαιώματα Πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της Πλατφόρμας , συμπεριλαμβανομένων των Ταινιών και ενδεικτικά επιπλέον εμπορικά σήματα, γραφικά σχέδια, λογότυπα, κείμενα κ.λπ., ανήκει στην Εταιρία μας ή/και στους αντίστοιχου δικαιούχους, προστατεύεται δε από τις ισχύουσες διατάξεις διανοητικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται οιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, χρήση, περικοπή ή παραμόρφωση, διάθεση, μετάδοση, μεταφόρτωση, ενοικίαση και εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου του περιεχομένου της Πλατφόρμας άνευ της προηγούμενης σύμφωνης έγγραφης συγκατάθεσης της Εταιρίας μας. Η Εταιρία μας διατηρεί κάθε δικαίωμα να αποτρέψει με κάθε μέσο και τρόπο τυχόν παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει στην Εταιρία μας ή στους δικαιοπαρόχους ή τους παρόχους υπηρεσιών που συνεργάζονται με την Εταιρία μας.

8. Ευθύνης Εταιρίας

Η ευθύνη της Εταιρίας περιορίζεται όπως ορίζεται στους Όρους και στην ισχύσουσα νομοθεσία. Η είσοδος στην Πλατφόρμα και η παρακολούθηση των Ταινιών πραγματοποιείται, κατά τα ανωτέρω, με δική σας αποκλειστική ευθύνη. Αποκλείεται οιαδήποτε ευθύνη της Εταιρίας για οποιαδήποτε τυχόν άμεση, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία που υπέστη οποιοσδήποτε χρήστης της Πλατφόρμας ή την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής.

9. Απαλλαγή και αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε την Εταιρεία, τους διευθυντές της, τους υπαλλήλους της, τους συνεργάτες της, τους πράκτορες και τους δικαιοπαρόχους αβλαβείς σε σχέση με τυχόν νομικά αιτήματα που προκύπτουν από την παραβίαση αυτών των όρων και τη χρήση της Πλατφόρμας από εσάς. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητη για την ανάκτηση τυχόν ποσών που μας οφείλετε. Συμφωνείτε ότι, σε τέτοιες περιπτώσεις, θα είστε υπεύθυνοι για όλα τα έξοδα και τα έξοδα που βαρύνουν εμάς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, νομικών τελών, τελών είσπραξης, εξόδων διαιτησίας και δικαστικών εξόδων.

10. Λοιποί Όροι

Οι Όροι αποτελούν το σύνολο της μεταξύ μας συμφωνίας σχετικά με την είσοδο στην Πλατφόρμα και τη χρήση αυτής. Εάν οποιοσδήποτε εκ των Όρων κριθεί εν λόγω ή εν μέρει άκυρο ή μη εφαρμόσιμο, οι υπόλοιποι Όροι παραμένουν πλήρως σε ισχύ. Σε περίπτωση που δε μπορέσουμε να εφαρμόσουμε κάποιο δικαίωμα ή διάταξη βάσει των Όρων δεν θα αποτελεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για παράλειψη εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης λόγω αιτιών πέρα από τον έλεγχό μας.

11. Ισχύουσα Νομοθεσία

Οι Όροι και η βάσει αυτών μεταξύ μας συμφωνία διέπεται από το δίκαιο και τη δικαιοδοσία όπου η Εταιρία υπάγει τα νομικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση της Πλατφόρμας.